Afsluttede projekter

Fyrparken, Ungdomsbo (afsluttet 2018)


Renovering af eksisterende plantninger og forslag til nyplantning samt gennemførsel af udbud.
bachlandskab var rådgiver for Ungdomsbo, Esbjerg

Ungdomsbo Esbjerg og Fanø, driftsplaner (afsluttet 2018)

Drifts-, pleje- og vedligeholdelsesplaner for udearealer ved samtlige Ungdomsbos bebyggelser i Esbjerg og Fanø.
bachlandskab var rådgiver for Ungdomsbo.

Vejle Kommune, Bostedet Tinghøj, Egtved (afsluttet 2018)

Renovering af udearealer i forbindelse med om- og tilbygning af Bostedet Tinghøj samt udarbejdelse af udbudsmateriale.
Bygherre er Vejle Kommune.
bachlandskab var underrådgiver for Frost Larsen Arkitekter.

Esmark Sommerhusudlejning (afsluttet 2018)

Byggeledelse i forbindelse med realisering af udenoms arealer ved nyt sommerhusudlejningskontor i Blåvand.
bachlandskab var underrådgiver for MOVE.

Have i Nørre Nebel (opstart 2018)


bachlandskab udarbejdede forslag til omlægning af privathave.

Dræning af mark, Vodder (afsluttet 2019)
bachlandskab har rådgivet Vodder Menighedsråd om dræning af markareal.

Pladsdannelser i Billund DVP (afsluttet 2017)
Udarbejdelse af Drifts- og Vedligeholdelses Planer for pladsdannelser i  Billund omkring  det nyopførte Lego House.
Drift- og Vedligeholdelsesplanerne er udført af bachlandskab som underrådgiver for Arkitema. Bygherre er Billund kommune. 

©Arkitema
©Arkitema

Ungdomsbo, afd 7, Esbjerg (afsluttet 2017)
Forskønnelse af bebyggelsen langs Skolebakken, bachlandskab har udarbejdet forslag.

4. Maj Kollegiet (afsluttet 2017)

Eksisterende kastanier er udskiftet til løvtag af lind. bachlandskab har udarbejdet projektet for Ungdomsbo, Esbjerg.

Vester Ringgade, Grindsted (afsluttet 2017)
Fremtidssikring af plantning langs Vester Ringgade, bachlandskab har u
darbejdet udviklingsplan for Billund Kommune.

Ungdomsbo, driftsplaner (afsluttet 2017)
For at optimere driften og skabe frodige og attraktive udearealer, er der udarbejdet driftsplaner for alle afdelinger. Projektet består af driftsplaner og forslag til mindre ændringer.
bachlandskab er rådgiver for Ungdomsbo.

Grønningen, Fredericia. (afsluttet 2017)
bachlandskab var underrådgiver for MOVE i forbindelse med renovering af friarealer i bebyggelsen.

Før renovering

Tirpitz Museum, Blåvand. (afsluttet 2017)
BIG var totalrådgiver på Tirpitz Museum, Blåvand og bachlandskab var underrådgiver og skulle udføre den tekniske rådgivning og bistand omkring landskabsdelen. Bygherre var Varde Museum.

Museet består af ca. 2.500 m² museumsbygning med underjordisk forbindelse til Tirpitz-bunkeren, og bygningen ligger skjult- og integreret i klitlandskabet.

Bygningens tage følger således det eksisterende klitlandskab, og centeret består af fire fløje, som rummer Ravmuseet, en Tirpitz-udstilling, et “historarium” hvor man kan lege sig til historien om Blåvand – samt en fløj til skiftende særudstillinger. På selve kanonstillingen bliver der monteret en gennemsigtig model af den oprindelige kanon –  som i øvrigt aldrig blev monteret, idet 2. Verdenskrig blev afsluttet før kanonen nåede frem.

Museet åbnede for besøgende i sommeren 2017.
mcb25_original

©BIG

Plantning af Sandhjælme Taget ved aflevering

Ungdomsbo – Skolebakken/Bakkesensallé (afsluttet 2017)
Renovering af området, skete i et samarbejde mellem SSP-Esbjerg kommune og Boligforeningen Ungdomsbo.
Formålet med projektet var at forskønne boligområdet, så det bliver attraktivt og opfordrer til aktivitet. Området skal fremstå mere åbent og frodigt med siddepladser og årstidsvariation, til glæde for beboerne.

Vejen Kommune – ny P-plads i Vejen (afsluttet 2017)
Renoveringen af torvet nord for Banegårdsbygningen udføres af bachlandskab som ressourceperson for Vejen kommune.
Pladsen skal være grøn, smuk og funktionel, og indeholde ca. samme antal P-pladser som i dag.

 

 

 

 

 

Trafikknudepunkt, Esbjerg. (afsluttet 2017)
Arkitema er totalrådgiver i forbindelse med realiseringen af vinderprojektet for et nyt trafikknudepunkt i Esbjerg og bachlandskab varetager byggeledelsen.
Trafikknudepunktet er en ombygning af den gamle busterminal og skal fremover danne rammerne for et aktivt pulserende rum i byen.
Trafikknudepunktet bliver færdigt etapevist. I midten af maj 2015 bliver regionalbusteminalen færdig, og i starten af juli 2015 bliver bybusterminalen færdig. Efter sommer 2015 skal der anlægges et cykelhotspot, og hele trafikknudepunktet vil være færdig ultimo december 2016.

 Før renovering  Efter renovering

Lynge-Uggeløse Boligforening (afsluttet 2016)
bachlandskab har udarbejdet idéforslag til renovering af udearealer og plantninger.
Formålet med forslaget er at skabe større aktivitet og frodighed i området, til glæde for beboerne. Projektet er mundet ud i en rapport, der gennemgår de enkelte delområder og giver anvisning på, hvordan enkle indgreb kan give stor effekt og lette plejen.

Kammerslusen (afsluttet 2016)
bachlandskab har udarbejdet helhedsplan for området og plan for fremtidig anvendelse af slusemesterboligen, som ressourceperson for Esbjerg Kommune.

Kjersing Ringvej (afsluttet 2016)

I forbindelse med kloakseparering, er der anlagt et forsinkelsesbassin til regnvand og området er blevet forskønnet til rekreativ anvendelse.
bachlandskab har projekteret som ressourceperson for Esbjerg Kommune.

Høe Bæk (afsluttet 2016)
I forbindelse med kloakseparering, er der anlagt et forsinkelsesbassin til regnvand og området er blevet forskønnet til rekreativ anvendelse.
bachlandskab har udført tilpasning af projektet og tilsyn med anlægsarbejdet, som ressourceperson for Esbjerg Kommune.

Sunds – områdefornyelse (afsluttet 2016)
Det eksisterende parkanlæg er blevet renoveret og åbnet op mod søen. Formålet med renoveringen er at øge samspillet mellem sejlklubbens aktiviteter, leg, gåturer, ophold og oplevelser i området, til glæde for byens borgere.
bachlandskab har udført byggeledelse som underrådgiver for MOVE.

Felsted byfornyelse (afsluttet 2016)
Byfornyelsesprojektet er udarbejdet af MOVE med bachlandskab som underrådgiver, for Aabenraa kommune.
Projektet omhandler træplantning langs Gråstenvej og renovering af bytorvet.

Esbjerg Psykiatri. (afsluttet 2015)
Arkitema er totalrådgiver på udvidelse og ombygning af Esbjerg Psykiatri, og bachlandskab er fagtilsyn på landskabs- og gartnerdelen.
Udvidelsen består af nye sengeafdelinger og er en tilbygning til den gamle smukke hovedbygning. I forbindelse med de nye bygninger er der anlagt små frodige gårdhaver, og det gamle parkanlæg er renoveret, så det får en endnu større anvendelighed.

Bredebro, områdefornyelse (afsluttet 2015)
bachlandskab har udført byggeledelse som underrådgiver for MOVE i forbindelse områdefornyelse i Storegade i Bredebro.
Arbejdet omfatter trafiksanering af Storegade samt forskønnelse med siddepladser, ny beplantning samt ny belysning.
Bredebro er en aktiv by i det vestlige Sønderjylland, og Bredebro er positivt præget af, at skokoncernen ECCO har hovedsæde i byen.

Ungdomsbo, Esbjerg. (afsluttet 2015)
bachlandskab er rådgiver for Ungdomsbo i forbindelse en registrering og analyse af samtlige udearealer i afdelingerne. Formålet er, at driftspersonalet kan foretage justeringer i drift og pleje af udearealerne, så der opnås et rationale, som skal anvendes til forbedringer og nye tiltag på udearealerne.
Det langsigtede mål er at skabe attraktive boligområder.

IMG_2319 IMG_2543 IMG_2478

Ungdomsbo – Hermodsvej, ny P-plads
(afsluttet 2015)
bachlandskab er totalrådgiver. Projektet skal indpasse en ny P-plads i boligområdet. P-pladsen har lokal nedsivning af regnvand i faskiner. (LAR)

Bredebro, aktivitetsplads (afsluttet 2014)
bachlandskab er underrådgiver for MOVE i forbindelse med anlæg af en aktivitetsplads for børn og unge i alle aldre i Bredebro.

Pladsen er tænkt som et område, hvor der er liv og aktivitet på stort set alle tider af døgnet og på alle tider af året.

©Arkitema

Ribe Mølledam, oprensning. (afsluttet 2014)
bachlandskab er rådgiver for Esbjerg Kommune i forbindelse med oprensningen af Ribe Mølledam.
Ribes helt fantastiske beliggenhed i det flade marskland med vandløb på alle sider af byen, gjorde byen svær at indtage i middelalderen, men det gør i dag, at de kunstigt anlagte søer i byen sander til, og derfor er det med års mellemrum nødvendigt at foretage en oprensning.

W-2014-09-03_084159

Tovværket i Esbjerg (afsluttet 2015)
bachlandskab er underrådgiver for MOVE i forbindelse med realiseringen af et nyt park- og aktivitetsområde i Esbjerg i krydsningspunktet mellem offentligt parkområde, Rybners Gymnasium, Ungdomsbos nye kollegiebygning samt Tovværket med biograf, svømmestadion, genoptræningscenter mv.

20140903_095510